Regulamin rezerwacji i płatności
§ 1.
[Definicje​]
 
 1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim zdefiniowane. 
 2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:
 1. Adres Fundacji UAM - bok@ppnt.poznan.pl;
 2. Adres Uczestnika – adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Elektronicznym Systemie Rejestracji podczas Rejestracji;
 3. Dane Osobowe – dane osobowe Uczestników zbierane przez Fundację UAM za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rejestracji;
 4. Elektroniczny System Rejestracji – internetowy serwis dostępny jako podstrona Strony Internetowej, umożliwiający zgłoszenie udziału danego Uczestnika w Konferencji oraz wybór sposobu płatności za jego udział w Konferencji;
 5. Fundacja UAM – fundacja pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisana pod numerem KRS 0000052045 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7810002075
 6. Konferencja – konferencja pod nazwą: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ciekawość buduje mosty", która odbędzie się w terminie od dnia 8 do 11 września 2022 roku, w Poznaniu; 
 7. PayU - spółka pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 8. Płatnik – podmiot opłacający udział Uczestnika w Konferencji; 
 9. Płatność Elektroniczna - płatność za udział w Konferencji dokonywana za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rejestracji;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin;
 11. Rejestracja – zgłoszenie udziału Uczestnika w Konferencji; 
 12. Strona Internetowa – strona internetowa dedykowana Konferencji, dostępna w sieci Internet pod adresem: www.act2022.com; 
 13. Uczestnik – osoba, której udział w Konferencji została prawidłowo zgłoszony i opłacony. 
 1. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie wygodzie korzystania z egzemplarza Regulaminu. 
§ 2.
[Informacje ogólne​]
 
 1. Regulamin określa szczegółowo zasady związane z dokonywaniem Rejestracji oraz płatności za udział w Konferencji. 
 2. Dokonanie Rejestracji i płatności za udział w Konferencji możliwe jest wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu. 
 3. Fundacja UAM jest wybierz Konferencji. 
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji przez danego Uczestnika jest prawidłowa Rejestracja oraz skuteczne dokonanie opłaty za udział w Konferencji w prawidłowej wysokości w terminie wskazanym przez Fundację UAM. 
§ 3.
[Rejestracja]
 
 1. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika oraz stanowi zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania go.
 2. Rejestracja Uczestników dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rejestracji. 
 3. Rejestracja kończy się w terminie wskazanym na Stronie Internetowej, co oznacza, iż nie jest możliwa w późniejszym czasie.
 4. Dokonanie Rejestracji potwierdzone zostanie wiadomością wysłaną na Adres Uczestnika. 
 5. Fundacja UAM może anulować Rejestrację dotyczącą danego Uczestnika, gdy w terminie, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 Regulaminu, nie zostanie uiszczona w całości opłata za udział tego Uczestnika w Konferencji. 
 6. Fundacja UAM zawiadomi danego Uczestnika o anulowaniu dotyczącej go Rejestracji przesyłając stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na Adres Uczestnika.  
 7. Anulowanie Rejestracji przez Fundację UAM zgodnie z ust. 5 powyżej, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji UAM. 
§ 4.
[Opłata za udział w Konferencji​]
 
 1. Informacja o wysokości i terminie uiszczenia opłat za udział w Konferencji publikowana jest na Stronie Internetowej.
 2. Za dzień dokonania opłaty za udział w Konferencji uznaje się dzień wpływu środków na dobro Fundacji UAM. 
 3. Dokonanie płatności za udział w Konferencji możliwe jest poprzez: 
 1. Płatność Elektroniczną,
 2. tradycyjny przelew bankowy.
 1. Płatność za udział w Konferencji może być dokonana w: 
 1. złotych (PLN), 
 2. euro (EUR),
 1. Wyboru sposobu i waluty płatności za udział w Konferencji należy dokonać w Elektronicznym Systemie Rejestracji podczas Rejestracji danego Uczestnika. 
 2. Płatności Elektroniczne obsługiwane są przez PayU. 
 3. Przed dokonaniem Płatności Elektronicznej należy upewnić się, że PayU obsługuje płatności z banku lub z karty, z których wykonywana będzie transakcja zapłaty.
 4. Niezwłocznie po prawidłowym dokonaniu Płatności Elektronicznej system PayU wyśle na Adres Uczestnika wiadomość z potwierdzeniem dokonania Płatności Elektronicznej. 
 5. W przypadku wystąpienia błędów systemu PayU, po upływie czasu przeznaczonego na dokonanie Płatności Elektronicznej, anulowania bądź odrzucenia Płatności Elektronicznej, należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji lub systemie PayU lub w wygenerowanych automatycznie wiadomościach przesyłanych na Adres Uczestnika. 
 6. W przypadku wyboru płatności za udział w Konferencji tradycyjnym przelewem bankowym, wiadomość, o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 3 Regulaminu, zawierać będzie także informację o kwocie opłaty w wybranej walucie oraz oznaczenie rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za udział w Konferencji. 
 7. Wszelkie opłaty związane z dokonaniem płatności za udział w Konferencji tradycyjnym przelewem (prowizje, porto, itp.) obciążają podmiot dokonujący płatności za udział danego Uczestnika w  Konferencji, co oznacza, iż w przypadku, gdy kwota, która wpłynie na dobro Fundacji UAM będzie wskutek umniejszenia dokonanej wpłaty o koszty związane z dokonaniem płatności niższa od opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji, dokonaną wpłatę należy uzupełnić w terminie wyznaczonym przez Fundację UAM w wezwaniu wysłanym na Adres Uczestnika w taki sposób, aby na dobro Fundacji UAM wpłynęła w sumie kwota równa opłacie za udział danego Uczestnika w Konferencji. Postanowienie § 2 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku, gdy opłata za udział w Konferencji ma być stwierdzona fakturą VAT, należy w trakcie Rejestracji zaznaczyć w Elektronicznym Systemie Rezerwacji odpowiednie pole oraz podać dane Płatnika, na którego Fundacja UAM po zaksięgowaniu wpłaty stanowiącej opłatę za udział danego Uczestnika w Konferencji wystawi fakturę VAT. 
§ 5.
[Rezygnacja z udziału w Konferencji​]
 
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dokonania opłaty za udział w Konferencji, z tym zastrzeżeniem, że płatność musi nastąpić w terminie wskazanym przez Fundację UAM. 
 2. Oświadczenie o rezygnacja z udziału w Konferencji należy złożyć w formie:
 1. pisemnej - przesyłając je listem poleconym na adres siedziby Fundacji UAM, lub
 2. elektronicznej - przesyłając je pocztą elektroniczną na Adres Fundacji UAM. 
 1. O dochowaniu terminu do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji decyduje, w przypadku oświadczeń, o których mowa:
 1. w ust. 2 pkt a) powyżej – data prawidłowej wysyłki oświadczenia, 
 2. w ust. 2 pkt b) powyżej – data wysłania wiadomości elektronicznej na Adres Fundacji UAM w taki sposób, że Fundacja UAM mogła zapoznać się z jej treścią (data pojawienia się danej wiadomości na serwerze odbiorczym). 
 1. Zwroty uiszczonej przez Płatnika opłaty za udział w Konferencji, pomniejszonej o bezpośrednie koszty zwrotnego przelewu, dokonywany jest na rzecz Płatnika, na rachunek, z którego Płatnik uiścił daną opłatę, odpowiednio poprzez: 
 1. Płatność Elektroniczną,
 2. tradycyjny przelew bankowy. 
§ 6.
[Odwołanie Konferencji​]
 
 1. W przypadku, gdy Konferencja zostanie odwołana Fundacja UAM zwróci Płatnikowi w całości uiszczoną przez niego opłatę za udział danego Uczestnika w Konferencji. 
 2. W przypadku, gdy termin Konferencji zostanie zmieniony, a Uczestnik nie wyrazi chęci wzięcia udziału w Konferencji w nowym terminie, Fundacja UAM zwróci Płatnikowi w całości uiszczoną przez niego opłatę za udział danego Uczestnika w Konferencji. 
 3. Do zwrotu uiszczonej przez Płatnika opłaty za udział w Konferencji z powodu odwołania Konferencji stosuje się odpowiednio postanowienie § 5 ust. 4 Regulaminu. 
 
§ 6a.
[Regulacje w związku z pandemią COVID-19]
 
 1. Fundacja UAM w toku Rejestracji może prosić o wskazanie, czy Uczestnik posiada ważny Unijny Certyfikat COVID, przy czym udzielenie takiej informacji jest dobrowolne i nie wpływa na Rejestrację. 
 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie zostanie dopuszczony przez organizatora Konferencji do udziału w Konferencji w powodu braku ważnego Unijnego Certyfikatu COVID lub ze względu na symptomy zakażenia wirusem COVID-19 postanowienie § 5 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

§ 7.
[Procedura reklamacji]
 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące:
 1. Rejestracji – może złożyć Uczestnik,
 2. opłat za udział w Konferencji- może złożyć Uczestnik albo Płatnik. 
 1. Reklamacje należy składać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak niż na 3 (słownie: trzy) dni przed terminem Konferencji. Postanowienie § 5 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 2. Reklamacje należy składać w formie: 
 1. pisemnej - przesyłając ją listem poleconym na adres siedziby Fundacji UAM, lub
 2. elektronicznej - przesyłając ją pocztą elektroniczną na Adres Fundacji UAM. 
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym, bez względu na jego formę, konieczne jest zawarcie następujących informacji: 
 1. imię i nazwisko Uczestnika, 
 2. oznaczenie Płatnika,
 3. przyczyna złożenia reklamacji, 
 4. szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.
 1. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia reklamacyjne:
 1. przesłane w odpowiedni sposób i w prawidłowym terminie, oraz 
 2. zawierające wszystkie wymagane informacje, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 1. Fundacja UAM rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Rozstrzygnięcie zgłoszenia reklamacyjnego wysyłane jest na Adres Uczestnika.

§ 8.
[Dane osobowe​]
 
 1. Administratorem Danym Osobowych jest Fundacja UAM. 
 2. Fundacja UAM przetwarza Dane Osobowe:
 1. w związku z udziałem Uczestnika w Konferencji, 
 2. na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika, przy czym jej udzielenie jest konieczne do udziału w Konferencji, 
 3. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Poszczególni Uczestnicy moją prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz poprawiania ich.
 2. W przypadku, gdy dokonanie opłaty za udział w Konferencji następuje poprzez Płatność Elektroniczną dane osobowe przetwarzane są przez PayU, na zasadach określonych przez PayU. 

§ 9.
[Postanowienia porządkowe​]
 
 1. Wszelkie stosunki prawne, których dotyczy Regulamin, podlegają prawu polskiemu, z tym jednak zastrzeżeniem, że wybór prawa obcego dla konsumenta będącego ich stroną nie pozbawia takiej osoby ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w państwie jego stałego miejsca zamieszkania.  
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej. 
 3. Fundacja UAM uprawniona jest do zmiany Regulaminu, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania na Stronie Internetowej tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.